તારીખ - ૯/૦૬/૨૦૧૨, શનિવાર     તીથી -  જેઠ વદ    ચંદ્ર - મકર ૧૩/પ૮    નક્ષત્ર - ધનિષ્‍ડા ૨૬/૭ 

 

|    મંદિરમાં ગઇકાલે થયેલ થાળનું લીસ્‍ટ    |
 
|    મંદિરમાં ગઇકાલે થયેલ રસોઇનું લીસ્‍ટ    |
 
|    મંગળા આરતી    |
|    શણગાર આરતી    |

|    આજના સમાચાર    |

આજનું ભજન

 

ઓનલાઇન ક્રેડીટ કાર્ડથી આવેલ દાનની વિગત નીહાળવા અહિ કલીક કરો...

|    મહત્‍વની વેબસાઇટ    |

|    ગઢડા મંદિર સંચાલિત વેબસાઇટ    |

| www.Aksharoradi.com | www.Gadhpur.com  | www.Bhagtibag.com  | www.Radhavav.com  |
www.Darbargadh.com  | www.Lakshmivadi.com  | www.Naliyeridhar.com  | www.Unmatganga.com  |
www.gopinathjimaharaj.com  | www.Sahastradhara.com  | www.Bhaktachintamani.com  | www.Durgpurmahatmya.com  |
|   www.Gopinathji.org   | |  www.Dadakhachar.com  | |  www.Darbargadh.com  | |  www.Gadhadamandir.com  |
  |  www.Harikrushnamaharaj.com  | |  www.Shrijimaharaj.com  |  
 
Live Darshan Visitor
    Website Visitors :