સુપ્રભાતમ્

  દાદને દરબાર જાશું

  ધ્‍યાનધર ધ્‍યાનધર

  હેનાથજી રહો મારા નેણમાં

  અધમ ઉધારણ અવિનાશી

  શોભાસાગર શ્‍યામ તમારી

  સુંદર વર શણગાર કરીને

  જોઇ મૂર્તિ મનોહર તારી

પ્રેરક : પુ.સ્‍વા. નરનારાયણદાસ
સંકલન : શા.સ્‍વા. ઘનશ્‍યામવલ્‍લભદાસજી
પ્રકાશક : સ્‍વા. વિશ્ર્વવલ્‍લભદાસજી - ગઢડા
:: ગાયક ::
સ્‍વા. છપૈયાપ્રકાસદાસજી
ગુરુ સ્‍વા. નારાયણસેવાદાસજી, ગઢડા સ્‍વા.

|    મહત્‍વની વેબસાઇટ    |

|    ગઢડા મંદિર સંચાલિત વેબસાઇટ    |

 
Live Darshan Visitor
    Website Visitors :