આંખલડીના તારા

સંકલન : કો.શા.સ્‍વા.ઘનશ્‍યામવલ્‍લભદાસજી
પ્રકાશક : શ્રી સ્‍વામિનારાયણ મંદિર, ગઢપુર

:: ગાયક ::
સ્‍વા. છપૈયાપ્રકાસદાસજી
ગુરુ સ્‍વા. નારાયણસેવાદાસજી, ગઢડા સ્‍વા.

|    મહત્‍વની વેબસાઇટ    |

|    ગઢડા મંદિર સંચાલિત વેબસાઇટ    |

 
Live Darshan Visitor
    Website Visitors :