(( ઓનલાઇન રેડીયો ))                                                                                                                                                                                                  |   ગુજરાતી   |   English   |   હિન્‍દી   |

 

સંપર્ક

 

 

શ્રી સ્‍વામિનારાયણ મં‍દિર
ગઢપુર, જીલ્‍લોઃ ભાવનગર

શ્રી એસ.પી.સ્‍વામી - ૯૪૨૬૮૦૪૧૦૧
શ્રી કોઠારી સ્‍વામી - ૯૪૨૬૮૦૪૧૦૨
શ્રી છપૈયા સ્‍વામી - ૯૪૨૬૮૦૪૧૦૯
ફોન
નં. ૯૧.૨૮૪૭.૨પ૨૮૦૦
ફોન નં. ૯૧.૨૮૪૭.૨પ૨૯૦૦

ઇમેલઃ info@gopinathji.com
વેબસાઇટઃ
www.gopinathji.com

 

|    મહત્‍વની વેબસાઇટ    |

|    ગઢડા મંદિર સંચાલિત વેબસાઇટ    |

| www.Aksharoradi.com | www.Durgpurmahatmya.com  | www.Bhaktibag.com  | www.Radhavav.com  |
www.Darbargadh.com  | www.Laxmiwadi.com  | www.Naliyeridhar.com  | www.Unmattganga.com  |
www.Bhaktachintamani.com  | www.Gadhpur.com  | www.Sahastradhara.com  | www.gopinathjimaharaj.com  |
|   www.Gopinathji.org   | |  www.Dadakhachar.com  | |  www.Darbargadh.com  | |  www.Gadhadamandir.com  |
  |  www.Harikrushnamaharaj.com  | |  www.Shrijimaharaj.com  |  
 
Live Darshan Visitor
    Website Visitors :