શ્રી હરિ દર્શન

   
|| jay Swaminarayan || Daily Darshan Shri Swaminarayan mandir Gadhada (Swa.) Gadhapur || jay Swaminarayan || Daily Darshan Shri Swaminarayan mandir Gadhada (Swa.) Gadhapur || jay Swaminarayan || Daily Darshan Shri Swaminarayan mandir Gadhada (Swa.) Gadhapur || jay Swaminarayan || Daily Darshan Shri Swaminarayan mandir Gadhada (Swa.) Gadhapur || jay Swaminarayan || Daily Darshan Shri Swaminarayan mandir Gadhada (Swa.) Gadhapur

આરતી દર્શન

    મંગળા આરતી
    શણગાર આરતી

વિતેલા દર્શન

    વર્ષ - ૨૦૦૮
    વર્ષ - ૨૦૦૯
    વર્ષ - ૨૦૧૦
    વર્ષ - ૨૦૧૧
    વર્ષ - ૨૦૧૨

ભગવાન સ્‍વામિનારાયણે શિક્ષાપત્રીમાં ૩૭માં શ્ર્લોકમાં આજ્ઞા કરી છે કે, ભગવાન, રાજા, અને ગુરૂના દર્શન ખાલી હાથે ન કરવા - ૩૭, શિક્ષાપત્રી $   
Rs.

અન્‍યધામના દર્શન

    અમદાવાદ ધામ     ભુજ ધામ
 
 
વડતાલ ધામ          ધોલેરા ધામ
 
 
જુનાગઢ ધામ          ગઢપુર ધામ
 
 
સાળંગપુર ધામ
 

આરતી નું સમયપત્રક
મંગળા આરતી : સવારે 5.30 કલાકે
શણગાર આરતી : સવારે 7.30 કલાકે
રાજભોગ આરતી : સવારે 11.00 કલાકે
સંધ્યા આરતી : સાંજે 7.30 કલાકે
શયન આરતી : રાત્રે 8.35 કલાકે

|    મહત્‍વની વેબસાઇટ    |

|    ગઢડા મંદિર સંચાલિત વેબસાઇટ    |

| www.Aksharoradi.com | www.Durgpurmahatmya.com  | www.Bhaktibag.com  | www.Radhavav.com  |
www.Darbargadh.com  | www.Laxmiwadi.com  | www.Naliyeridhar.com  | www.Unmattganga.com  |
www.Bhaktachintamani.com  | www.Gadhpur.com  | www.Sahastradhara.com  | www.gopinathjimaharaj.com  |
|   www.Gopinathji.org   | |  www.Dadakhachar.com  | |  www.Darbargadh.com  | |  www.Gadhadamandir.com  |
  |  www.Harikrushnamaharaj.com  | |  www.Shrijimaharaj.com  |  
 
Live Darshan Visitor
    Website Visitors :