|   ગુજરાતી   |   English   |   હિન્‍દી   |

 

ઓનલાઇન દાન

થાળ

સુવર્ણ શીખર

    બદામ મૈસુબ 2300/-

    સુવર્ણ શીખરની ૧ ફુટ સેવાના

2500/-
    કાજુ મૈસુબ 2100/-

    સુવર્ણ શીખરની ૩ ફુટ સેવાના

7500/-

    મૈસુબ

1750/-

    સુવર્ણ શીખરની પ ફુટ સેવાના

12500/-

    શીખંડ પુરી

1500/-

    સુવર્ણ શીખરની ૭ ફુટ સેવાના

17500/-

    અડદીયો

1500/-

    સુવર્ણ શીખરની ૯ ફુટ સેવાના

22500/-

    બરફી

1500/-

    સુવર્ણ શીખરની ૧૧ ફુટ સેવાના

27500/-

    દુધપાકપુરી

1400/-

અક્ષર ઓરડી

    મગજપુરી

1200/-     ચોકડા (૮) યજમાન 20000/-

    જાદરીયુ

1500/-     બ્રેકીટ (૧૦ યજમાન) 14000/-

    ચુરમાના લાડુ

1200/-     ઓસરીના પાટડા (૧૦ યજમાન) 20000/-

    બુંદીના લાડુ

1100/-     ઓસરીના આડા પાટડા (૧૦યજમાન) 18000/-

    પુરણપોળી

1500/-

મહામંત્ર મહોત્‍સવ

    સાટા

1250/-

 

    મોહનથાળ

1100/-

    મોતૈયા લાડુ

1100/-

    સુખડી

1000/-

    સાંજનાદુધપુરી

750/-

    કેરી પુરી (સીઝન પ્રમાણે)

2500/-
 
Enter Your Own Donation Amount :
 
 

|    મહત્‍વની વેબસાઇટ    |

|    ગઢડા મંદિર સંચાલિત વેબસાઇટ    |

 
Live Darshan Visitor
    Website Visitors :