(( ઓનલાઇન રેડીયો ))                                                                                                                                                                                                  |   ગુજરાતી   |   English   |   હિન્‍દી   |

 

ગઢપુરદેશ તાબાના હરિ મંદિરો

 
 
  બોટાદ/પીપળીયા દેશ   કેરાળા/જુનાસાવર દેશ   શાખપુર દેશ
  રાણપુર દેશ   પીઠવડી/સેંજળદેશ   સાતપડા દેશ
  પાળીયાદ દેશ   આંબરડી/પીપળવા દેશ   પાલીતાણા દેશ
  તુરખા દેશ   ક્રાંકચ દેશ   ગઢાળી દેશ
  ભુપગઢ/કમળાપુર દેશ   મોદા દેશ   પરવાળા દેશ
  મોટાદડવા દેશ   વાવેરા દેશ   દિહોર દેશ
  આટકોટ દેશ   રામપરા દેશ   તળાજા દેશ
  કોટડાપીઠા દેશ   ભેરાઇ દેશ   પીપરલા દેશ
  માંડવધાર દેશ   દાતરડી દેશ   ભાવનગર/તળ/વડવાદેશ
  શેડુભાર દેશ   સાંજણવાવ દેશ   વલ્‍લભીપુર દેશ
  માચીયાળા દેશ   છાપરી દેશ   નવાગામ દેશ
  લાઠી/હીરાણી દેશ   મહુવા દેશ   ખોપાળા/અડતાળા દેશ
  મોટાલીલીયા દેશ   બિલા દેશ   કારીયાણી/લાઠીદડ દેશ
  સલડી દેશ   સેલણા દેશ   ઉગામેડી દેશ
  જીરા/ઓળીયા દેશ   હિપાવડલી દેશ   કરમડ/સુંદરીયાણા દેશ
  સાવરકુંડલા દેશ   વેળાવદર દેશ   ગડપુરતળ દેશ
  બાઢડા દેશ   દામનગર દેશ  
     
 

 

 

|    મહત્‍વની વેબસાઇટ    |

|    ગઢડા મંદિર સંચાલિત વેબસાઇટ    |

| www.Aksharoradi.com | www.Durgpurmahatmya.com  | www.Bhaktibag.com  | www.Radhavav.com  |
www.Darbargadh.com  | www.Laxmiwadi.com  | www.Naliyeridhar.com  | www.Unmattganga.com  |
www.Bhaktachintamani.com  | www.Gadhpur.com  | www.Sahastradhara.com  | www.gopinathjimaharaj.com  |
|   www.Gopinathji.org   | |  www.Dadakhachar.com  | |  www.Darbargadh.com  | |  www.Gadhadamandir.com  |
  |  www.Harikrushnamaharaj.com  | |  www.Shrijimaharaj.com  |  
 
Live Darshan Visitor
    Website Visitors :