(( ઓનલાઇન રેડીયો ))                                                                                                                                                                                                  |   ગુજરાતી   |   English   |   હિન્‍દી   |

 

રત્‍નકણિકા

 
 
        સાંસારિક દુઃખોથી વ્‍યથિત વ્‍યકિતઓના રદય-તાપનું શમન કરવા માટે અને શાશ્ર્વત સુખની શોધમાં નિમગ્‍ન પરમાર્થ -પથ પથિકોને માર્ગદર્શન આ,વાને માટે રત્‍નકણિકાઓ મુકવામાં આવેલી છે.
        રત્‍નકણિકાઓની નાની-નાની બાબતોમાં પણ બહુ વિશેષ અર્થ સમાયેલો હોય છે. તેને વાંચવામાં વધુ સમય પણ લાગતો નથી અને રદયમાં ઉતારવાન. માટે કોઇ શ્રમ પણ પડતો નથી વિવિધ વિષયો સંબંધિત આ સાર વાતો સૌને માટે ઉપયોગી છે. અને દરેક સમયે ઉપયોગી છે. ન જાણે કયારે કઇ વાત કોની જીવનધારાને બદલી દે ! તે માટે રત્‍નકણિકાઓના સંગાથ. પોતાના જીવનને સરસ, સુખદ અને સફળ બનાવવાનો પ્રયત્‍ન કરવો જોઇએ.

     રત્‍નકણિકા ઓન લાઇન વાંચો    

 

|    મહત્‍વની વેબસાઇટ    |

|    ગઢડા મંદિર સંચાલિત વેબસાઇટ    |

| www.Aksharoradi.com | www.Durgpurmahatmya.com  | www.Bhaktibag.com  | www.Radhavav.com  |
www.Darbargadh.com  | www.Laxmiwadi.com  | www.Naliyeridhar.com  | www.Unmattganga.com  |
www.Bhaktachintamani.com  | www.Gadhpur.com  | www.Sahastradhara.com  | www.gopinathjimaharaj.com  |
|   www.Gopinathji.org   | |  www.Dadakhachar.com  | |  www.Darbargadh.com  | |  www.Gadhadamandir.com  |
  |  www.Harikrushnamaharaj.com  | |  www.Shrijimaharaj.com  |  
 
Live Darshan Visitor
    Website Visitors :