(( ઓનલાઇન રેડીયો ))                                                                                                                                                                                                  |   ગુજરાતી   |   English   |   હિન્‍દી   |

 

શ્રી સ્‍વા‍મિનારાયણ મંદિર મેનેજીંગ ટ્રસ્‍ટી બોર્ડ

 
શ્રી હરજીભાઇ નાનજીભાઇ ભીમાણી - ટ્રસ્‍ટી

શ્રી હરજીભાઇ નાનજીભાઇ ભીમાણી
’’ગોપીનાથ’’ ત્રીવેણી અંકલોવ, આણંદ વિદ્યાનગર રોડ,
મોતી કાકાની ચાલી પાસે, વલ્‍લભવિદ્યાનગર
મો. ૯૪૨૬૭૧પ૯૧૨
( ચેરમેન )

શ્રી ભુપતભાઇ જીવરાજભાઇ રાજાણી - ટ્રસ્‍ટી

શ્રી ભુપતભાઇ જીવરાજભાઇ રાજાણી
મુ.પો. ભંડારીયા, તા. ગારીયાધાર, જી. ભાવનગર.
મો. ૯૯૦પ૧૯૬પપ૨
( ટ્રસ્‍ટી )

શ્રી કનુભાઇ લાખાભાઇ કાનાણી - ટ્રસ્‍ટી

શ્રી કનુભાઇ લાખાભાઇ કાનાણી
મુ.પો. નાના તળાવ (સાવરકુંડલા)
તા.જી. અમરેલી
( ટ્રસ્‍ટી )

શ્રી ભુપતભાઇ જેરામભાઇ પાંચાણિ - ટ્રસ્‍ટી શ્રી ભુપતભાઇ જેરામભાઇ પાંચાણિ
શ્રી સ્વામિનારાયણ નગર, વિભાગ-2, રવિરાજ રો હાઉસ,
વારાછારોડ, સુરત,.
મો. ૯૯રપ૧૯૭૩૯૯
( ટ્રસ્‍ટી )
શ્રી બ્ર.કો.શા.સ્‍વા. જ્ઞાનપ્રકાશાનંદજી - ચેરમેન

શ્રી બ્ર.કો.શા.સ્‍વા. જ્ઞાનપ્રકાશાનંદજી
શ્રી સ્‍વામિનારાયણ મંદિર (મુખ્‍ય)
ગઢપુર, તા. બોટાદ, જી. ભાવનગર
(
ટ્રસ્‍ટી )

શ્રી કો.શા.સ્‍વા. ઘનશ્‍યામવલ્‍લભદાસજી - કોઠારી મહંત સ્‍વામી શ્રી કો.શા.સ્‍વા. ઘનશ્‍યામવલ્‍લભદાસજી
શ્રી સ્‍વામિનારાયણ મંદિર (મુખ્‍ય)
ગઢપુર, તા. બોટાદ, જી. ભાવનગર
મો. ૯૪૨૬૮૦૪૧૦૨
( કોઠારી મહંત સ્‍વામી )
શ્રી એસ. પી. સ્‍વામી - બોર્ડ સલાહકાર

શ્રી એસ. પી. સ્‍વામી
શ્રી સ્‍વામિનારાયણ મંદિર (મુખ્‍ય)
ગઢપુર, તા. બોટાદ, જી. ભાવનગર
મો. ૯૪૨૬૮૦૪૧૦૧
( બોર્ડ સલાહકાર )

 

|    મહત્‍વની વેબસાઇટ    |

|    ગઢડા મંદિર સંચાલિત વેબસાઇટ    |

| www.Aksharoradi.com | www.Durgpurmahatmya.com  | www.Bhaktibag.com  | www.Radhavav.com  |
www.Darbargadh.com  | www.Laxmiwadi.com  | www.Naliyeridhar.com  | www.Unmattganga.com  |
www.Bhaktachintamani.com  | www.Gadhpur.com  | www.Sahastradhara.com  | www.gopinathjimaharaj.com  |
|   www.Gopinathji.org   | |  www.Dadakhachar.com  | |  www.Darbargadh.com  | |  www.Gadhadamandir.com  |
  |  www.Harikrushnamaharaj.com  | |  www.Shrijimaharaj.com  |  
 
Live Darshan Visitor
    Website Visitors :